ภาพรวมของโปรแกรม

         โปรแกรมทั้งหมดในตระกูล Autodek Revit นั้นจะประกอบด้วย Revit Architecture , Revit Structure และ Revit MEP ซึ่งโปรแกรมทั้งหมดนี้มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ผู้ใช้ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของงานที่ทำ แต่โปรแกรมทั้งหมดนี้จะมีจุดเด่นชัดเจนในด้าน BIM (Building Information Modeling) ซึ่งจะมีความแตกต่างจากโปรแกรมการออกแบบทั่วๆ ไปที่ใช้เพื่อช่วยในการออกแบบเท่านั้น ไม่มีฐานข้อมูลอะไรเชื่อมต่อกันเลย แต่โปรแกรม Revit Architecture เมื่อ User ได้สร้างโมเดลขึ้นมา โปรแกรม Revit จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างโมเดลทุกชิ้นที่สร้างขึ้นมา ทำให้เราสามารถทำงานได้ถูกต้อง และแม่นยำมากขึ้น ส่งผลให้ประหยัดเวลาในการทำงานมากขึ้น เพราะเขียน 2D ก็สามารถขึ้นเป็น 3D ได้โดยอัตโนมัติ อีกทั้งยังนำไปสร้างแบบ Plan , Elevation , Section , Detail และ Perspective ได้ในการเขียนงานเพียงครั้งเดียว และสามารถนำไป Estimate ได้ เพราะโปรแกรมมีคุณสมบัติเด่นในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของโมเดลทั้งหมด ทำให้เราสามารถจบงาน Project ได้ทั้งหมดในโปรแกรมเดียว หรือถ้าต้องการทำงานเชื่อมกับวิศวกรโครงสร้าง หรืองานระบบ ก็สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง Revit Architecture (ด้านสถาปัตยกรรม) , Revit MEP (ด้านงานระบบ) และ Revit Structure (โครงสร้าง) ได้โดยตรง เนื่องจากเป็นโปรกรมในตระกูลเดียวกัน ทำให้การส่งข้อมูลโมเดลต่างๆ ไม่มีปัญหา

 

หลักสูตร 30 ชั่วโมง จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 5 ชั่วโมง ราคา 18,000 บาท


หัวข้ออบรม 3D for Architecture & Interior with Revit Architecture (Advance)

ครั้งที่ 1 (Conceptual Mass 1)

- การใช้คําสั่ง Conceptual Mass 

- การสร้าง Mass Form รูปทรงต่าง ๆ 

- การปรับแก้รูปทรงของ Mass Form 

- การสร้าง Void Form

 

ครั้งที่ 2 (Conceptual Mass 2)

- การใช้คําสั่ง Devide Surface 

- การใช้คําสั่ง X-ray 

- การใช้คําสั่ง Add Edge 

- การใช้คําสั่ง Add Profile 

- การใช้คําสั่ง Dissolve

 

ครั้งที่ 3 (Conceptual Mass 3)

- การใช้ Pattern รูปแบบต่างๆ 

- การสร้าง Metric Generic Model Pattern Base 

- การนํา Pattern ที่สร้างไปใช้งาน

- การสร้าง Metric Generic Model Adaptive 

- การนํา Adaptive Mass ที่สร้างไปใช้ 

 

ครั้งที่ 4 (Conceptual Mass 4)

- การนํา Conceptual Mass ที่สร้างไปใช้ทําอาคารในโปรเจค 

 - การใส่พื้นใน Conceptual Mass

- การใส่ผนังใน Conceptual Mass

 - การใส่หลังคาใน Conceptual Mass

 - การใส่ช่องเปิดใน Conceptual Mass

 

ครั้งที่ 5 (Schedule & Sun Analysis)

- การสร้างตารางวิเคราห์พื้นที่อาคาร 

- การวิเคราะห์ทิศทางแดดที่มีผลกระทบต่ออาคาร 

- การสร้าง Facade เพิ่มเติมในส่วนที่โดนแดดมาก

 

ครั้งที่ 6 (Advance Family 1)

- การสร้าง Family เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ 

 

ครั้งที่ 7 (Advance Family 2)

- การสร้าง Family เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ 

- การสร้าง Neat Family 

 

ครั้งที่ 8 (Estimate)

- การประมาณราคา

- การทำ Schedule เพื่อหาปริมาณวัสดุ