หลักสูตร 30 ชั่วโมง จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 5 ชั่วโมง ราคา 18,000 บาท


หัวข้ออบรมหลักสูตร 3D for Automotive with Rhinoceros

ครั้งที่ 1 (Interface & Tools)