หลักสูตร 32 ชั่วโมง จำนวน 8 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมง ราคา 20,000 บาท


หัวข้ออบรมหลักสูตร 3D for Motorcycle Parts with Rhinoceros

ครั้งที่ 1 (Interface & Tools)