หลักสูตร 30 ชั่วโมง จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 5 ชั่วโมง ราคา 18,000 บาท


หัวข้ออบรมหลักสูตร 3D for Cartoon & Game with Maya (Model + Texture)

ครั้งที่ 1 (Overview & Interface Tools)

- Menu , Tear off Menu , Menu Sets 

- Status Line 

- Workspace , Viewport , Viewport Menu , Camera Control

- การแบ่งพื้นที่หน้าจอทำงานในแบบต่างๆ 

- การสร้างวัตถุ Primitive        

- การ View วัตถุแบบต่างๆ เช่น Wireframe , Shaded 

- Attribute Editor (Option ของวัตถุแบบยาว) 

- Channel (Option แบบย่อ) 

- Tool Setting (Option)

- การสร้างวัตถุง่ายๆ โดยใช้ Primitive หลายๆ ชิ้นมาประกอบ

- Hierachy >> โครงสร้างแบบลำดับขั้น

- การ Duplicate Object 

- การ Group 

- ทดลองสร้างโต๊ะด้วย Polygon 

 

ครั้งที่ 2 (Nurbs Tools)

- แนะนำ Nurbs Primitive แบบต่างๆ 

- การวาดเส้นด้วย Curve Tool 

- การสร้าง Surface จากเส้น

- การสร้างวัตถุ ด้วย Nurbs เช่น ขวด แก้ว แจกัน 

- การ Blockin ตัวละครด้วย Nurbs 

- การ Convert จาก Nurbs เป็น Polygon

 

ครั้งที่ 3 (Polygon Tools)

- แนะนำ Polygon Primitive แบบต่างๆ

- Object  and Component  Mode 

- การสร้างโมเดลด้วย Booleans           

- คำสั่งสำหรับโหมด Vertex , Edge , Face 

- การ Blockin โมเดลด้วย Polygon    

- การใส่รายละเอียดให้โมเดล  

 

ครั้งที่ 4 (Modeling Workshop Chapter 1)

- การทำหัวตัวละคร

- ทำความเข้าใจกับ Topology เพื่อสร้างโมเดลอย่างมีประสิทธิภาพ

- ลองออกแบบ Topology  

- การสร้างภาพ Reference ด้วย Photoshop 

- การ Setup Imageplane ใน Maya

- Blockin หัวด้วย Polygon Cube  

- ใส่ลรายละเอียด เช่น ปาก จมูก และตา

- Present การทำหู 

 

ครั้งที่ 5 (Modeling Workshop Chapter 2)

- ทำการเชื่อมต่อหูกับหัว 

- สร้างโมเดลส่วนลำตัว

 

ครั้งที่ 6 (Texture)

- การทำ UV (Texture Coordinate) ให้กับตัวละคร

- การใช้ Plugin RoadKill ทำ UV

- การใช้ Photoshop ในการทำ Texture หน้า    

- การทำ Texture ด้านหน้าและด้านข้าง + การ Blend เข้าด้วยกัน

 

ครั้งที่ 7 (Modeling Workshop Chapter 3)

- การทำชุดตัวละคร

- การทำรอบยับให้เสื้อผ้า

- การทำส่วนประกอบต่างๆ เช่น รองเท้า ชุดเกราะ เป็นต้น

 

ครั้งที่ 8 (Materials & Lighting & Render)

- Material แบบต่างๆ

- Properties Material Color , Defuse

- การสร้างแสง และการวางตำแหน่งของแสง

- Properties ของแสง เช่น สี , ความเข้ม และเงาของแสงแบบต่างๆ

- Render Parameter