ภาพรวมของโปรแกรม

 

หลักสูตร ทั้งหมด 12 ชั่วโมง จำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 4.0 ชั่วโมง ราคา 4,900 บาท

 

หัวข้อในการอบรม Magazine Design with InDesign

ครั้งที่ 1 (Indesign Tools & Options)

อธิบายหลักการทำงานและจุดมุ่งหมายของงานที่ใช้ Indesign

- Menubar

- Toolbox

- Control Panel

- แนะนำการใช้ Short Key

- สอนการใช้ Toolbox

- Selection  Tools

- Drawing  and  Type  Tools

- Transformation  Tools

- Modification  and  Navigation  Tools

- Color  Box + การใช้สีการสร้างสี

- Option  Mask  Indesign

 

ครั้งที่ 2 (Create File and Type Controller)

- การใช้งาน Layer

- การ Place รูปเข้ามาใช้งานใน InDesign

- Template

- Document  Setup

- การเพิ่ม และลดจำนวนหน้ากระดาษ

- การใช้งานเครื่องมือวัด Ruler , Guide ,Grid

- การสร้าง และตั้งค่าตาราง

- การใช้ไฟล์ตารางใน Excel

- การใส่ตัวหนังสือ + เปลี่ยนFont + เปลี่ยนสีตัวอักษร

- การเลือกใช้มาตราวัดหน่วย

- การปรับขนาดตัวหนังสือ

- การจัดหน้าตัวหนังสือ

- การเว้นช่องว่างระหว่างตัวอักษร

- การเว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด

- การ Create Outline ตัวอักษร

- การแก้สระลอย

 

ครั้งที่ 3 (Layout)

- การปรับแต่งภาพ

- สอนการทำแผ่นพับด้วยความรู้ทั้งหมดที่เรียนไป

- แนะนำการใช้งาน / ประยุกต์ใช้อุปกรณ์ในโปรแกรมจากการทำงานจริง

 

ครั้งที่ 4 (Indesign for Processing Printing)

- การสร้าง Layout  หนังสือ 

- การผลิตสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ

- การทำ PDF ไฟล์