หลักสูตร 30 ชั่วโมง จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 5 ชั่วโมง ราคา 18,000 บาท


หัวข้ออบรมหลักสูตร 3D for Jewelry Design with Rhinoceros

ครั้งที่ 1 (Introduction)

- เรียนรู้ตำแหน่งเเละการจัดวางเครื่องมือต่างๆ บนโปรเเกรม

- รู้จักการตั้งค่า Unit ,  Grid เเละ การกำหนดพื้นที่การทำงานต่างๆ ใน Option

- สามารถเรียกเครื่องมือเเละคำสั่งต่างๆ ออกมาใช้ได้เหมาะสมกับการสร้างชิ้นงาน

- จัดการทำงานอย่างเป็นระบบ ด้วย เครื่องมือ Layer , Select , Group

- ใช้คำสั่งควบคุมโมเดลพื้นฐาน เช่น Move, Copy, Rotate, Scale, Move ได้อย่างถูกต้อง

- เรียนรู้การสร้างงานด้วย รูปทรง Geometrics มาตรฐาน เช่น วงกลม กล่อง ปิระมิด กรวย โดนัท ฯลฯ

 

ครั้งที่ 2 (2D  Creating and Basic Surface Tools)

- ฝึกการใช้เครื่องมือ Curve และ Curve tool เพื่อสร้างงานในลักษณะ 2 มิติ

- ตรวจสอบงานและบอกขนาดงานด้วย ชุดเครื่องมือ Dimension

- นำแบบ 2 มิติ มาฝึกการขึ้นรูปด้วยคำสั่งในชุด Surface ขั้นพื้นฐานได้ เช่น Extrude และ Revole

- สามารถจบชิ้นงานด้วยชุดคำสั่ง Surface Tool ขั้นพื้นฐาน ได้ เช่น Fillet (ปาดมุมโค้งมน) , Chamfer (ปาดมุมเอียง)

 

ครั้งที่ 3 (3D  Creating with Surface Tools)

เรียนรู้การใช้ Curve และ Curve tool เพื่อขึ้นโครงสร้างหลักของชิ้นงานในลักษณะ Free-form 3D

- ฝึกการใช้ชุดเครื่องมือ  Surface และ Surface tool ที่เป็นเครื่องมือหลักในการสร้าง Free-form 3D

- รู้จักการใช้ชุดเครื่องมือ Transform ขั้นต้น เช่น Array , Bend , Twist  เพื่อนำมาปรับเปลี่ยนรูปร่างของชิ้นงานในรายละเอียด

 

ครั้งที่ 4 (3D Creating with Solid Tools and Transform Tools)

เรียนรู้การใช้ชุดเครื่องมือ Solid หรือ Solid tool

- ฝึกการควบคุม การทำงานแบบ Layer ในชั้นละเอียด

- ฝึกการใช้ชุดเครื่องมือ Transform Tool ในการปรับเปลี่ยนรูปร่างโมเดล 

 

ครั้งที่ 5 (Apply creating with "Curve form Object Tools)

เรียนรู้การประยุกต์ใช้ชุดเครื่องมือ Curve form object ในการถอดแบบ จากชิ้นโมเดลเพื่อนใส่อัญมณี ในลักษณะต่างๆ

- เรียนรู้การ Import รูปร่างอัญมณี แบบต่างๆ จาก Plugin 

 

ครั้งที่ 6 (Out put method to Working Drawing)

ฝึกการใช้ชุดเครื่องมือ Dimension เพื่อถอดแบบชิ้นโมเดลที่ได้สร้างในสัปดาห์ก่อนๆ เป็นแบบสั่งงาน 2 มิติ และสามารถ Out put ออกมาเป็นแบบแปลนได้

 

ครั้งที่ 7 (Analysis Tool and Display Design for Jewelry)

ฝึกการวิเคราะห์ชิ้นงานหา ขนาด น้ำหนัก ปริมาตร และพื้นที่ จากตัวโมเดลด้วยชุดเครื่องมือ Analysis Tools

 

ครั้งที่ 8 (Rendering)

- เรียนรู้การ Rendering ในขั้นพื้นฐาน