ภาพรวมของโปรแกรม

                โปรแกรม Autodesk Revit MEP  เป็นเทคโนโลยีใหม่สำหรับการสร้าง BIM (Building Information Modeling) หรือเป็นการสร้างแบบจำลองโมเดล 3 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์ที่สามารถใส่ข้อมูล (Information) เข้าไปในโมเดลได้ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเกี่ยวกับ การออกแบบ การเขียนแบบ ของงานระบบ MEP ได้แก่ ระบบปรับอากาศ (HVAC) ระบบสุขาภิบาล (Plumbing) ระบบดับเพลิง (Fire Protection) และระบบไฟฟ้า (Electrical)  ออกแบบได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เข้าใจง่ายด้วยมุมมองของ 3 มิติ มีความถูกต้องครบถ้วน ลดปัญหาความผิดพลาดในการก่อสร้าง  นอกจากนี้ โปรแกรม Autodesk Revit MEP ยังสามารถทำแบบ (Drawing) และถอดปริมาณของงานระบบโดยรวม ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการนำไปใช้ประเมินราคางานก่อสร้างได้ สำหรับหลักสูตรพื้นฐานของสถาบันในการสอนโปรแกรม Autodesk Revit MEP จะเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจใน 3 หัวข้อหลัก ได้แก่              

  1. เข้าใจในคำสั่งพื้นฐานและโครงสร้างการทำงานของโปรแกรม
  2. เข้าใจเรื่องการ setting ค่าต่างๆ ของการเขียนงานแต่ละระบบ
  3. ทำ Workshop ที่จะได้ แบบ (Drawing) และปริมาณงาน

เพื่อให้ผู้เรียนมั่นใจว่าเมื่อเรียนจบหลักสูตรพื้นฐานนี้แล้วจะสามารถนำไปใช้งานได้จริงและนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานต่อไป 


หลักสูตร 30 ชั่วโมง จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 5 ชั่วโมง ราคา 15,000 บาท


หัวข้ออบรมหลักสูตร 3D for Engineering with Revit MEP

ครั้งที่ 1   Introduction User Interface and Start Project MEP & งานระบบดับเพลิง (Fire Protection System)

- การเลือก Template

-ทำความเข้าใจกับส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม (Tool , Ribbon , Option Bar

  Project Brewers , Properties)

- ทำความเข้าใจชนิดของวัตถุ (Element) ที่เป็น Category , Family , Type

- ทำความเข้าใจชนิดไฟล์ Project , Template , Family

- แนะนำการใช้งานเครื่องมือต่างๆ

- ตั้งค่า Project Unit 

- การ Link ไฟล์งาน Architecture เข้ามาใน MEP Project

- การใช้คำสั่ง Copy – Monitor กับ Level และ Gird Line

- การสร้าง Floor Plan  & Ceiling Plan

- การสร้าง Ceiling Plan

- การ Save File Project (.rvt)

- ตั้งค่า Piping setting

- การกำหนด ชนิดของท่อ (Pipe Type)

- การกำหนดระบบท่อน้ำ ( Pipe System)

- การโหลด Family ของงานระบบดับเพลิง

- การวางหัวสปริงเกอร์- อุปกรณ์ต่างๆ และการจัดตำแหน่ง

- การเขียนระบบท่อแบบ Generate pipe Layout

- การเขียนระบบท่อแบบ Manual

- การ Import File Cad

- การวางตำแหน่งอุปกรณ์ตาม Cad File

 

ครั้งที่ 2 งานระบบสุขาภิบาล (Sanitary System)

การเลือก Template 

- โหลด Family งานระบบสุขาภิบาล

- อธิบายการเขียนท่อที่มีความชัน (Pipe Slope)

- วางตำแหน่งสุขภัณฑ์ของห้องน้ำ (Plumbing Fixture)

- เขียนระบบท่อระบาย (Soil , Wests) ท่ออากาศ (Vent) และท่อน้ำ (Cold Water) ของห้องน้ำ (Toilet)

- อธิบายการใช้ Filter

 

ครั้งที่ 3 งานท่อลม (Duct work) ระบบปรับอากาศ (HVAC System)

การเลือก Template

- การโหลด Family งานระบบปรับอากาศ

- การตั้งค่าท่อลม (Duct Setting)

- ทำความเข้าใจชนิดของท่อลม (Duct Type) ในโปรแกรม Revit

- การตั้งค่าระบบท่อลม (Duct System) และการกำหนด คุณสมบัติ

- อธิบายวิธีการเดินท่อลมแบบอัตโนมัติ (Automatic Duct Work Layout)

- อธิบายการเดินท่อลมแบบ Manual

- อธิบายวิธีการแก้ไขท่อลม (Modifying Duct)

- การ Import File Cad งานระบบท่อลม

- การเดินท่อลมตาม File Cad

 

ครั้งที่ 4  งานท่อน้ำ (Piping Work) งานระบบปรับอากาศ (HVAC)

การตั้งค่างานระบบท่อน้ำ (Piping Setting)

- การกำหนดชนิดของท่อน้ำระบบปรับอากาศ (Pipe Type)

- การตั้งค่าระบบท่อน้ำระบบปรับอากาศ (Pipe System) และการกำหนดคุณสมบัติ

- อธิบายการเดินท่อแบบ Placeholder Pipe

- อธิบายการเดินท่อแบบ Parallel Pipe

- วิธีการเดินท่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์จ่ายลมเย็น (AHU & FCU)

- การ Import File Cad งานระบบท่อน้ำ

- การเดินระบบท่อน้ำเย็นตาม File Cad

 

ครั้งที่ 5 งานระบบไฟฟ้า (Electrical System) & การสร้าง Sheet Drawing & Export

การเลือก Template

- ทำความเข้าใจเครื่องมือต่างๆ ของงานระบบไฟฟ้า (Tool)

- การตั้งค่างานระบบไฟฟ้า (Electrical Setting)

- การ Import File Cad งานระบบ Lighting

- การวางโคมไฟในแปลนฝ้า (Ceiling plan)

- การ Import File Cad งานระบบ Power (ปลั๊ก , สวิทซ์)

- การวางอุปกรณ์ปลั๊ก และสวิทซ์ ตาม File Cad

- การเดินท่อ Conduit

- การเดินราง Wire Way 

- การเดินราง Cable Tray

- การสร้าง Title Block

- วิธีการสร้าง Sheet Views

- อธิบายการใช้ Dimension และการปรับคุณสมบัติ

- อธิบายการใช้ Annotation Tags และการแก้ไข

- สร้าง Sheet Drawing งานระบบสปริงเกอร์ (Sprinkler System)

- สร้าง Sheet Drawing งานระบบท่อลม ระบบปรับอากาศ (Air Condition)

- การ Export Sheet Drawing

 

ครั้งที่ 6  ถอดปริมาณ (Quantity Take Off) และ Basic Family

Part 1 ถอดปริมาณ (Quantity Take Off)

- อธิบายการถอดปริมาณระบบดับเพลิง (Fire Protection)

- อธิบายการถอดปริมาณท่อลม (Duct Work)

- อธิบายการถอดปริมาณงานระบบไฟฟ้า (Electrical System)

- การ Export เป็นไฟล์ Excel

Part 2 Basic Family

- ทำความเข้าใจ Family Template

- อธิบายวิธีการใช้คำสั่งพื้นฐานสำหรับสร้างวัตถุ (Create)

- การสร้างจุดเชื่อมต่อ (Connector) และทำความเข้าใจ Properties

- การกำหนด Family Category

- ทำความเข้าใจการ Save File ของ Family

- การโหลด Family เข้าโปรเจค