นายรัฐนนท์ บุญยก (อาจารย์โน้ต)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Autocad , 3D Max ,Vray 3D Max , Vray SketchUp , Photoshop (Architecture)

การศึกษา

ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์

1. สถาปนิก

2. อาจารย์พิเศษคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3. อาจารย์พิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม 

    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

4. อาจารย์พิเศษมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอังกฤษ - เทคโนโลยี โรงเรียนสารวิทยา

5. วิทยากรพิเศษ บริษัท Prism Solutions (ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมลิขสิทธิ์ Autocad)

6. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D - Designcenter

นายชัยวัฒน์ ปิ่นคำ (อาจารย์โอ้)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

SketchUp , Vray SketchUp

การศึกษา

ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประสบการณ์

1. สถาปนิก

2. 3D Visualizer บริษัท A - Seven

3. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D - Designcenter

นายธนาวุธ มุสลิมีน (อาจารย์หนิง)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Autocad , SketchUp

การศึกษา

ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์

1. สถาปนิก

2. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D - Designcenter

นายภัทรวุฒิ ลอยสุวรรณ (อาจารย์เอ๊กซ์)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Lumion , SketchUp

การศึกษา

ปริญญาตรีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประสบการณ์

1. สถาปนิก

2. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D - Designcenter

นางสาวพิรดา รุ่งวิทยาธร (อาจารย์อู๋)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Revit Architecture , Revit Structure , Revit MEP

การศึกษา

ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

ประสบการณ์

1. สถาปนิก

2. Revit Architect บริษัท Design 103 2015 - Present

3. Revit Architect บริษัท DI Design 2014

4. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D - Designcenter

นายดนุพล อังสิริกุล (อาจารย์นัท)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Photoshop , Illustrator

การศึกษา

ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Master Degree Facalty of Multimedia Technology Swinburne Australia

ประสบการณ์

1. Graphic Designer

2. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D - Designcenter

นายอนุเชษฐ  จันทรนุมาศ (อาจารย์เชษฐ)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Matrix , Rhinoceros

การศึกษา

ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

1. Jewelry Designer บริษัทวัฒนาเจมส์

2. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D - Designcenter

นายเอกร เตชะปิยะพร (อาจารย์เคน)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

After Effect

การศึกษา

ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียง มหาวิทยาลัยรังสิต

ประสบการณ์

1. Motion Graphic บริษัท Workpoint

2. Motion Graphic ธนาคารไทยพาณิชย์

3. Motion Graphic บริษัท Awakensite

นายวิภู ธนะรังสฤษฏ์ (อาจารย์สตางค์)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Premiere Pro

การศึกษา

ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์

1. Co - Producer บริษัท ทำมะ อะทำ จำกัด

2. Editor บริษัท Mushroom Television

3. Media Consultant Manager บริษัท Brandex Directory

4. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D - Designcenter

นายนพสิทธิ์  (อาจารย์เต้)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Premiere Pro , Affect Effect

การศึกษา

ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์

1. Producer บริษัท Vega Advertising

2. Creative Director บริษัท VBT Comunication

3. Producer บริษัท อัมรินทร์ ทีวี จำกัด

4. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D - Designcenter