นายรัฐนนท์ บุญยก (อาจารย์โน้ต)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Autocad , 3D Max , Vray 3D Max , Vray SketchUp , Revit Architecture

Photoshop (Architecture)

การศึกษา

ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์

1. สถาปนิก

2. อาจารย์พิเศษคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3. อาจารย์พิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม 

    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

4. อาจารย์พิเศษมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอังกฤษ - เทคโนโลยี โรงเรียนสารวิทยา

5. วิทยากรพิเศษ บริษัท Prism Solutions (ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมลิขสิทธิ์ Autocad)

6. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D - Designcenter

นายธนาวุธ มุสลิมีน (อาจารย์หนิง)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Autocad , SketchUp , Layout

การศึกษา

ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์

1. สถาปนิก

2. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D - Designcenter

นายภัทรวุฒิ ลอยสุวรรณ (อาจารย์เอ๊กซ์)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Lumion , SketchUp

การศึกษา

ปริญญาตรีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประสบการณ์

1. สถาปนิก

2. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D - Designcenter

นางสาวสุภางค์กร  พนมฤทธิ์ (อาจารย์มิมิ)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Revit Architecture , Revit Structure , Revit MEP

การศึกษา

- ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขานวัตกรรมอาคาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประสบการณ์

1. สถาปนิก

2. Senior Architect / BIM Specialist บริษัท อินโนเวทีฟดีไซน์ แอนด์ อาร์คิเทคเจอร์

3. Revit for interior & Architecture บริษัท DWP Cityspace

4. Autodesk Revit Professional Certificate 2017, Bilt Asia 2017, Singapore

5. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D - Designcenter

นายดนุพล อังสิริกุล (อาจารย์นัท)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Photoshop , Illustrator , Premiere Pro

การศึกษา

ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Master Degree Facalty of Multimedia Technology Swinburne Australia

ประสบการณ์

1. Graphic Designer

2. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D - Designcenter

นายโชดก แสงรุ่ง (อาจารย์โช)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Rhinoceros

การศึกษา

ปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประสบการณ์

1. Automotive Designer บริษัท KSC

2. Senior Product Design & Development

    หน่วยงาน Office Furniture บริษัท Modern Form

3. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D - Designcenter

นายอนุเชษฐ  จันทรนุมาศ (อาจารย์เชษฐ)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Matrix , Rhinoceros

การศึกษา

ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

1. Jewelry Designer บริษัทวัฒนาเจมส์

2. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D - Designcenter

นายเอกร เตชะปิยะพร (อาจารย์เคน)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

After Effect

การศึกษา

ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียง มหาวิทยาลัยรังสิต

ประสบการณ์

1. Motion Graphic ธนาคารไทยพาณิชย์ 

2. Motion Graphic บริษัท Workpoint

3. Motion Graphic บริษัท Awakensite

4. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D - Designcenter

นายวิภู ธนะรังสฤษฏ์ (อาจารย์สตางค์)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Premiere Pro

การศึกษา

ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์

1. Co - Producer บริษัท ทำมะ อะทำ จำกัด

2. Editor บริษัท Mushroom Television

3. Media Consultant Manager บริษัท Brandex Directory

4. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D - Designcenter

นายนพสิทธิ์  (อาจารย์เต้)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Premiere Pro , Affect Effect

การศึกษา

ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์

1. Producer บริษัท Vega Advertising

2. Creative Director บริษัท VBT Comunication

3. Producer บริษัท อัมรินทร์ ทีวี จำกัด

4. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D - Designcenter