นายรัฐนนท์ บุญยก (อาจารย์โน้ต)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Autocad , 3D Max ,Vray 3D Max , Vray SketchUp , Photoshop (Architecture)

การศึกษา

ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์

1. สถาปนิก

2. อาจารย์พิเศษคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3. อาจารย์พิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม 

    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

4. อาจารย์พิเศษมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอังกฤษ - เทคโนโลยี โรงเรียนสารวิทยา

5. วิทยากรพิเศษ บริษัท Prism Solutions (ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมลิขสิทธิ์ Autocad)

6. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D - Designcenter

นายชัยวัฒน์ ปิ่นคำ (อาจารย์โอ้)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

SketchUp , Vray SketchUp

การศึกษา

ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประสบการณ์

1. สถาปนิก

2. 3D Visualizer บริษัท A - Seven

3. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D - Designcenter

นายธนาวุธ มุสลิมีน (อาจารย์หนิง)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Autocad , SketchUp , Layout

การศึกษา

ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์

1. สถาปนิก

2. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D - Designcenter

นายภัทรวุฒิ ลอยสุวรรณ (อาจารย์เอ๊กซ์)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Lumion , SketchUp

การศึกษา

ปริญญาตรีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประสบการณ์

1. สถาปนิก

2. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D - Designcenter

นางสาวพิรดา รุ่งวิทยาธร (อาจารย์อู๋)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Revit Architecture , Revit Structure , Revit MEP

การศึกษา

ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

ประสบการณ์

1. สถาปนิก

2. Revit Architect บริษัท Design 103 2015 - 2017

3. Revit Architect บริษัท DI Design 2014

4. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D - Designcenter

นางสาวสุภางค์กร  พนมฤทธิ์ (อาจารย์มิมิ)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Revit Architecture , Revit Structure , Revit MEP

การศึกษา

- ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขานวัตกรรมอาคาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประสบการณ์

1. สถาปนิก

2. Senior Architect / BIM Specialist บริษัท อินโนเวทีฟดีไซน์ แอนด์ อาร์คิเทคเจอร์

3. Revit for interior & Architecture บริษัท DWP Cityspace

4. Autodesk Revit Professional Certificate 2017, Bilt Asia 2017, Singapore

5. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D - Designcenter

นายดนุพล อังสิริกุล (อาจารย์นัท)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Photoshop , Illustrator

การศึกษา

ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Master Degree Facalty of Multimedia Technology Swinburne Australia

ประสบการณ์

1. Graphic Designer

2. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D - Designcenter

นายอนุเชษฐ  จันทรนุมาศ (อาจารย์เชษฐ)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Matrix , Rhinoceros

การศึกษา

ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

1. Jewelry Designer บริษัทวัฒนาเจมส์

2. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D - Designcenter

นายเอกร เตชะปิยะพร (อาจารย์เคน)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

After Effect

การศึกษา

ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียง มหาวิทยาลัยรังสิต

ประสบการณ์

1. Motion Graphic ธนาคารไทยพาณิชย์ 

2. Motion Graphic บริษัท Workpoint

3. Motion Graphic บริษัท Awakensite

4. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D - Designcenter

นายวิภู ธนะรังสฤษฏ์ (อาจารย์สตางค์)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Premiere Pro

การศึกษา

ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์

1. Co - Producer บริษัท ทำมะ อะทำ จำกัด

2. Editor บริษัท Mushroom Television

3. Media Consultant Manager บริษัท Brandex Directory

4. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D - Designcenter

นายนพสิทธิ์  (อาจารย์เต้)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Premiere Pro , Affect Effect

การศึกษา

ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์

1. Producer บริษัท Vega Advertising

2. Creative Director บริษัท VBT Comunication

3. Producer บริษัท อัมรินทร์ ทีวี จำกัด

4. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D - Designcenter